Källkritik

Källkritik

Informationssökning

Vet du inte vart du ska börja med ditt arbete? Har du svårt att hitta information till arbetet? Då kanske våra tips kan hjälpa dig lite på vägen!

Steg 1:

Efter du har fått en uppgift av din lärare är det alltid bra att börja med att ta reda på lite om ämnet du ska skriva om. Detta gör du lätt genom att till exempel leta i uppslagsverk som NE (Nationalencyklopedin). I NE kan du även hitta andra ord att söka på, vilket kan underlätta. Du kan även söka efter synonymer till ditt ämne på www.synonymer.se som kan ge dig fler sökord.

Som ett exempel vill jag hitta information om arkitektur, om jag då söker på synonymer eller kollar på NE hittar jag andra sökord som till exempel byggnadsstil, byggnadskonst och konstruktion.

Som kan göra att jag får andra resultat i mina sökningar.

Steg 2:

För att gå vidare är det bra att försöka hitta litteratur som finns på biblioteket. Detta gör du genom att söka i bibliotekets katalog. Även här kan du om du inte hittar någon relevant information använda dig av de alternativa orden du hittade i steg ett.

Steg 3:

Om det inte finns någon litteratur eller inte tillräckligt med litteratur finns det möjlighet att kolla i biblioteks tidningar, men även våra artikel- och tidningsdatabaser. I dessa databaser finns det artiklar från en mängd tidningar, vissa av dem finns att läsa i fulltext över internet, medan andra artiklar måste beställas hem. Men våra bibliotekarier finns alltid till hjälp! De databaser som finns är

-Artikelsök

-Retriever

Steg 4:

Letar du efter något som är mer ämnesspecifikt kan du använda dig av våra ämnesdatabaser. För tillfället finns det två stycken som tar upp författare samt länder.

-Alex författarlexikon

-Landguiden

Steg 5:

Försök se om det finns tidigare forskning gjord kring ditt ämne och kolla om deras källor kan användas. Detta kan du göra om du hittar en bra sida på internet kring ditt ämne eller om du kollar i en faktabok, det brukar alltid finnas referenser som kan ta dig vidare.

Steg 6:

Fråga en bibliotekarie! Det finns alltid någon som är villig att hjälpa dig vidare i din informationssökningsprocess på biblioteket. 

 

Källkritik

Källkritik handlar i grund och botten om att kontrollera fakta.

Det tar upp och svarar på frågorna om hur jag vet det jag tror att jag vet? Hur man ska bedöma sanningshalten i informationen som man möter.

Källkritiken är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller i alla fall sannolikt.

När du jobbar med källkritik kan du utgå ifrån 4 grundpelare, dessa kan definieras genom ordet ÄdelOST.

Dessa fyra grundpelare är:

[Ä]kthet: Äkthet bedöms om källan är vad den utger sig för. Är den san eller falsk?

[O]beroende: En källa är oberoende om den inte stödjer sig på andra källor. För att information ska vara tillförlitlig ska det helst finnas två källor som säger samma sak som inte stödjer sig på varandra.

[S]amband i tid: Om två källor jämförs föredras oftast den källa som ligger närmast händelsen i tid. Frågor som kan ställas är till exempel: när uppkom källan? Är den aktuell?

[T]endens: En källa ska i så hög mån vara självständig. Därför ska en källa, för att uppnå högre status, vara fri från personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen som kan arbeta för att förvränga den. Om en källa kan misstänkas att vilja vilseleda eller förvränga information ska man utgå ifrån att den gör det.

Det finns dock ingen strikt metod att använda vid källkritik, men när du kollar dina källor kan du ställa dig frågorna.

Vem? Vem har skrivit källan? Är författaren auktoritär inom ämnet? Har författaren en koppling till något parti, organisation, företag, skola? Kan du hitta något om författaren?

Vad? Vad står det egentligen i källan? Är källan skriven objektivt eller subjektivt? Är det fakta eller personliga åsikter som framställs? Kan du hitta någon annan källa som styrker den första?

Varför? Varför är källan skriven? Har den ett specifikt syfte? Hur påverkar syftet informationen i källan?

Till vem? Finns det en målgrupp? Är källan skriven för barn eller vuxna, experter eller nya inom ämnet?

Nedan kommer några tips på hemsidor som kan vara intressanta för de som behöver vidare hjälp.

Skolverket

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/kallkritik-pa-internet/

http://www.mediekompass.se/arkiv/mediekunskap/kaellkritik

Kontakt

Språk